...
Voor een betere ervaring, verander dan uw browser naar CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.

Algemene voorwaarden.

Juridische bevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst, of enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze, wordt beheerst door de wetten van de Volksrepubliek China. Uw land van herkomst van waar u toegang toe heeft Join4Biz heeft geen invloed op uw toestemming om alle claims tegen te houden Join4Biz of deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst wordt beheerst door de wetten van de Volksrepubliek China. Daar ben je het helemaal mee eens Join4Biz dat alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst uitsluitend moeten worden opgelost door een nationale of federale rechtbank in China, tenzij anderszins schriftelijk door de partijen is overeengekomen. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken in China met het oog op het aanspannen van vorderingen tegen Join4Biz. Niettemin bent u het daarmee eens Join4Biz kan nog steeds een voorlopige voorziening (of het equivalent rechtsmiddel) in een rechtsgebied vragen.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze Overeenkomst wordt gevonden door een bevoegde rechtbank of onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst intact. In het geval dat een bepaling in deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de niet-afdwingbare bepaling zodanig worden gewijzigd dat deze uitvoerbaar en effectief wordt gemaakt voor zover mogelijk om de bedoeling van de bepaling te verwezenlijken; en als een rechtbank de gewijzigde bepaling ongeldig, onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar acht, worden de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed.

Toewijzing

Deze overeenkomst kan worden toegewezen door Join4Biz te allen tijde. U gaat ermee akkoord dat u uw taken, verplichtingen en rechten onder deze Overeenkomst niet mag toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Join4Biz

Taal

Het geheel van deze Overeenkomst, evenals het Privacybeleid en onze Cookie Use-disclaimer zijn in het Engels geschreven en waren bedoeld om Engels als de beheerstaal te hebben. Als u ooit wordt voorzien van een vertaling van deze Overeenkomst of enige andere schriftelijke documentatie van Join4Biz zoals het Privacybeleid en de disclaimer voor Cookie Gebruik, de vertaling dient alleen als een gemak. De Engelse versie is van toepassing op al uw overeenkomsten met Join4Biz.

Taalvertalingsservice

U begrijpt en gaat daarmee akkoord Join4Biz heeft het alleenrecht om te vertalen of niet om enige informatie te vertalen, inclusief maar niet beperkt tot uw persoonlijke informatie, elke titel of inhoud die u op de site hebt gepubliceerd, elke e-mail via Join4Bzi die u naar anderen of anderen stuurt met toestemming van u of uw vertegenwoordiger of de afzender van de e-mail. De vertaaldienst die Join4Biz biedt is om alleen te dienen als een gemak.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ZIJN EIGEN NALATIGHEID, ZAL JOIN4BIZ OF HAAR OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, GELIEERDE BEDRIJVEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, LEVERANCIERS OF ENIGE ANDERE BETROKKEN PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING , GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONTOEREIKELIJKHEID VAN DE VERTALING VOOR DE TITEL, DE INHOUD, DE E-MAIL OF ENIGE ANDERE INFORMATIE VIA JOIN4BIZ.

UITSLUITING VAN GARANTIES

UW GEBRUIK VAN JOIN4BIZ IS OP EIGEN RISICO. DEZE SITE EN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN, PROGRAMMA'S EN MATERIALEN BESCHIKBAAR VIA DEZE WORDEN GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, JOIN4BIZ EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN SFEER UIT, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. JOIN4BIZ GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT (A) DE SITE OF DE INHOUD ERVAN AAN UW EISEN VOLDOET, OF (B) DAT DE SITE OF SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF (C) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, VERTALING VAN DE TITEL OF INHOUD OF ENIG ANDER MATERIAAL DAT U OF ENIGE DERDE PARTIJ AANWEZIG IS JOIN4BIZOF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U WORDT VERKREGEN VIA DE SITE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, OF (D) DAT DEFECTEN, INDIEN VAN TOEPASSING, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (E) ALLE ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN OPGESLAGEN ZIJN, OF (F) OMSTANDIGHEDEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF SOORTGELIJK GEBRUIK DIE DOOR ONZE DERDEN AAN ONZE DIENSTEN ZIJN VERSTREKT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT JOIN4BIZ ZAL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID HEBBEN VOOR ENIGE SCHADE DIE U HEEFT GELEDEN IN VERBAND MET DE SITE OF IN DERGELIJKE INHOUD ERVAN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF ALLE INHOUD, GEGEVENS OF SOFTWARE DIE WORDT VERSPREID DOOR, GEDOWNLOAD OF TOEGANG KRIJGT VAN OF VIA DEZE SITE, OP EIGEN RISICO IS. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW BEDRIJF, UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET RESULTAAT IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DEZE INHOUD, GEGEVENS EN / OF SOFTWARE. U ERKENT DAT JOIN4BIZ BEHEERT OF ONTHEFT GEEN ENKELE RESPECT VOOR INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN OP OF VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN. BEHALVE ALS ANDERS SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, JOIN4BIZ EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN BIEDEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VALUTA, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE INHOUD OF PRODUCTEN DIE DOOR DERDEN VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERSPREID OF GECONSTATEERD. U ERKENT DAT JOIN4BIZ BIEDT GEEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING DAT VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE DIE DOOR DEZE SITE WORDT VERZONDEN, WORDT GEHOUDEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN JOIN4BIZ MOET ELKE GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN ELK OMGEVING, MOET U UW BESTE UITSPRAAK EN OEFENING GEBRUIKEN VOORZICHTIG, INDIEN PASSEND.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ZIJN EIGEN NALATIGHEID, ZAL JOIN4BIZ OF HAAR OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, GELIEERDE BEDRIJVEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, LEVERANCIERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN, VERZENDEN, VERTALEN OF DISTRIBUEREN JOIN4BIZ OF AANVERWANTE DIENSTEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS JOIN4BIZ IS GEADVISEERD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) HET GEVOLG VAN: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMISBAARHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (B) DE KOSTPRIJS VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ALLE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF VANAF JOIN4BIZ; (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (D) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE SITE OF ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SITE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR SOMMIGE VAN HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE JURISDICTIES IS DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

U ERKENT DAT SPECIFIEK TE BEVESTIGEN JOIN4BIZ IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR CONTENT OF DE LOSSE, OFFENSIVE OF ILLEGALE GEDRAGING VAN ENIGE DERDE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE AAN DE VOORGAANDE VOLLEDIG MET U RUST.

Contact en overtredingen

Neem contact met ons op voor vragen of opmerkingen over deze overeenkomst. Meld eventuele schendingen van de Gebruiksvoorwaarden aan info #join4biz.com (vervang '#' door '@')

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of als u verdere hulp nodig hebt met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van Join4biz.com of de aangeboden diensten door Join4Biz, u kunt contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven. We zullen proberen om snel op uw vragen of zorgen te reageren nadat we ze hebben ontvangen.

E-mail: info #join4biz.com (vervang '#' door '@')

1 2 3
top